طرح رایگان


در این طرح حداکثر تعداد افرادی که می‌توانند هم زمان در جلسات شرکت کنند، محدود به 30 نفر و به مدت یکماه خواهد بود.
در صورتی که تمایل دارید جلسات خود را با تعداد بیشتری از شرکت کنندگان برگزار نمایید، یکی از طرح‌های آموزشی و یا اداری را انتخاب نمایید.